boss4 copy copy1 calender-update
story boss copy-1

แจ้งข่าวด่วน

director

a42300001  รายชื่อผู้เข้าสอบระบบทดสอบมาตรฐานความรู้ด้วยระบบ TEPE Online

      คณิตศาสตร์ จังหวัดกระบี่ | วิทยาศาสตร์ จังหวัดกระบี่ | คณิตศาสตร์ จังหวัดตรัง | วิทยาศาสตร์ จังหวัดตรัง

++ ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในระดับเขตพื้นที่ สพม. 13 ส่งเข้าแข่งขันในระดับภาคใต้ปี 2560 ++ icon new 2

a42300001 กำหนดรายละเอียดในการประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 <หนังสือ ก.ค.ศ.>  <เกณฑ์ฯ จังหวัดตรัง<เกณฑ์ฯ จังหวัดกระบี่>

a42300001 ประกาศผลการคัดเลือกกิจกรรมประวัติศาสตร์ที่ใช้ทักษะทางประวัติศาสตร์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

a42300001 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปี พ.ศ. 2560  

a42300001 การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560

a42300001 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 ครั้งที่ 799 (258)  (ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง)  <หนังสือแจ้งโรงเรียน>  <แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการอบรม> 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่การศึกษา

Prev Next

สารสนเทศเผยแพร่

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next

ค้นหาหนังสือราชการ จาก สพฐ.

ความเคลื่อนไหวของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รอบรั้วโรงเรียน

ความเคลื่อนไหวผ่าน Facebook

 

ค้นข่าวมาเล่า

  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58