พิมพ์

เปิดช่องทางรับข้อร้องเรียนโครงการเงินทุุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

.

.

.

.

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

ได้ดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูตามนโยบายของรัฐบาล

เพื่อให้ข้าราชการครูกู้ยืมเงินไปชำระหนี้บรรเทาความเดือดร้อนจากภาระหนี้สิน

โดยให้กู้ยืมรายละไม่เกิน 200,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ  ผ่อนชำระคืนภายในกำหนด 8 ปี

โดยเปิดช่องทางรับข้อร้องเรียน  แสดงความคิดเห็นตอบข้อซักถาม และข้อสงสัยต่างๆ ดังนี้

1. E-mail ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

2. ทำหนังสือถึงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง

3. โทรศัพท์ ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา โทร 02 280 7972 - 4

4. โทรสาร 02 280 7970 และ 02 280 2844

 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น