พิมพ์

ขอเชิญสนับสนุนการซื้อข้าวจากเกษตรกร

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

.

.

.

.

.

.

.

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ขอเชิญชวน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง

สนับสนุนซื้อข้าวประเภทต่างๆ (ข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวซ้อมมือ ฯลฯ)ในราคาที่เหมาะสมจากเกษตรกรโดยตรง

เพื่อนำไปประกอบอาหารเลี้ยงให้กับนักเรียน หรือใช้ดำเนินกิจกรรมใดๆ ในสถานศึกษา ตามที่เห็นสมควร

อันจะเป็นการช่วยเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายที่เป็นธรรมให้แก่เกษตรกร   

 

 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น