พิมพ์

การรับนักเรียนเข้ามารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

.

.

.

.

.

.

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง

 

รับสมัครนักเรียนพิการ ตั้งแต่แรกเกิด - 18 ปี ทั้งประจำและไป - กลับ

เพื่อพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพให้เด็กมีโอกาสทางการศึกษาและมีพัฒนาการที่ดีขึ้น  

โดยมีเอกสารประกอบการสมัครดังนี้

1. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง 1 ชุด  2. สำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก 1 ชุด  

3. สำเนาทะเบียนบ้านของพ่อ-แม่ 1 ชุด  4. สำเนาสูติบัตร 1 ชุด  5. สำเนาบัตรคนพิการของนักเรียน 1 ชุด

และ 6. รูปถ่าย 1 นิ้ว  2 รูป 

 

หากสนใจสามารถสอบถามะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทรศัพท์ 0-7550-1192 โทรสาร -07550-1191-2

 

 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น