พิมพ์

เชิญชวนสถานศึกษาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานฯ

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

.

.

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ครั้งที่ 10

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และสนใจการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย

ารทำงนของระบบรัฐสภาจากประสบการณ์จริง และตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของตนเอง  จึงเปิดให้เข้าศึกษาดูงานระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 - กันยายน 2560

 

หากสนใจสามารถดูรายละเอียดกิจกรรมและดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58