พิมพ์

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2560

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

 

จัดโครงการทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี  2560

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์

ได้สร้างผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

ขอเชิญชวนส่งข้อเสนองานวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนฯ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก 

.

 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58