พิมพ์

การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์จุลสาร ลด-หยุด-ภัย

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

.

.

.

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

ได้จัดทำจุลสาร ลด-หยุด-ภัย จุลสารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการ

ภัยพิบัติ ประจำเดือน มกราคม 2560  "ใส่ใจดูแลการเดินทางของเด็ก...เพิ่มความปลอดภัย - ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ"

ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคำแนะนำในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และรณรงค์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน

การจัดการภัยพิบัติและเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงใช้ประโยชน์อื่นๆ

 

หากมีความประสงค์ขอรับจุลสารฯ สามารถติดต่อได้ที่ นางสาวศิริวรรณ จุลวนิชรัตน โทรศัพท์ 0 2637 3456  

 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58