พิมพ์

ประกาศจังหวัดตรัง

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

.

.

.

.

.

 

จังหวัดตรัง

 

ได้จัดทำประกาศจังหวัดตรัง เพื่อให้ทุกส่วนราชการ / หน่วยงานของรัฐ ยึดถือเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ

ควบคู่ไปกับกฏ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ  เพื่อขับเคลื่อนให้จังหวัดตรัง เป็นจังหวัดที่ใสสะอาดทั่วทั้งจังหวัด 

และสนับสนุนการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

รวมทั้งประกาศของกระทรวงมหาดไทย

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น