พิมพ์

ประกาศจังหวัดตรัง

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

.

.

.

.

.

 

จังหวัดตรัง

 

ได้จัดทำประกาศจังหวัดตรัง เพื่อให้ทุกส่วนราชการ / หน่วยงานของรัฐ ยึดถือเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ

ควบคู่ไปกับกฏ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ  เพื่อขับเคลื่อนให้จังหวัดตรัง เป็นจังหวัดที่ใสสะอาดทั่วทั้งจังหวัด 

และสนับสนุนการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

รวมทั้งประกาศของกระทรวงมหาดไทย

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58