พิมพ์

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

เขียนโดย watjana.

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ขอเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ

เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่  www.gad.moi.go.th

เมนูหลัก  "งานประจำ"  หัวข้อย่อย  "หนังสือแจ้งเวียน/คำสั่ง มท./สป."

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58