พิมพ์

รับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น ประจำปี 2560

เขียนโดย watjana.

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

ประกาศรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก

และผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น

เพื่อเข้ารับรางวัล "ประชาบดี" ประจำปี 2560

จำนวน 4 ประเภท

26d1a58743e5936c6044133733e2ceff download upload gif minions animated clipart 540 540  บุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก

26d1a58743e5936c6044133733e2ceff download upload gif minions animated clipart 540 540  องค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก

26d1a58743e5936c6044133733e2ceff download upload gif minions animated clipart 540 540  สื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก

26d1a58743e5936c6044133733e2ceff download upload gif minions animated clipart 540 540  บุคคลผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ทำคุณประโยชน์และดำรงชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดี

สามารถเสนอประวัติและผลงาน

ส่งถึงสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง

ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 1

อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

ภายในวันที่  31 พฤษภาคม 2560

                                                      ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58