พิมพ์

เสริมสร้างสมรรถนัการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ

เขียนโดย watjana.

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ"

ระหว่างวันที่  24 - 25 มิถุนายน 2560 

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

เพื่อให้บุคลากรภาครัฐมีความสามารถในการปฏิบัติงานให้เป็นไปโดยถูกต้อง

มีประสิทธิภาพ มีวินัย คุ้มค่า โปร่งใส่ และสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ในกรอบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ

ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว 

ค่าลงทะเบียนท่านละ  3,900 บาท

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  www.thailocalsu.com

                                                       ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec