พิมพ์

หัวใจของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

เขียนโดย watjana.


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร

"หัวใจของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. 2560 เพื่อความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานในช่วงเปลี่ยนผ่าน"

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

มีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยสามารถนำไปใช้

ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 

ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว 

ค่าลงทะเบียนท่านละ  3,900 บาท

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.thailocalsu.com


                                                ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58