พิมพ์

คัดเลือกแกนนำนักเรียนเป็นผู้ให้ความเห็นประเด็นสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน

เขียนโดย watjana.

เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร

จัดทำและพัฒนาเครื่องมือกระบวนการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น

ผ่าน Facebook fan page ชื่อว่า  "U-Report Thailand" 

หรือ www.facebook.com/UReportThailand  

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน 

ผ่านการแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อการดำรงชีวิตของเด็ก

และเยาวชน  ตลอดจนเครื่องมือดังกล่าวสามารถประมวลผลออกมา

ในรูปแบบข้อมูลผลสำรวจ  (Poll)  สำหรับใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์

ด้านเด็กและเยาวชนของหน่วยงานของรัฐและองค์กรอื่นๆ

ขอเชิญสถานศึกษาคัดเลือกแกนนำนักเรียน/สภานักเรียน

ที่มีบัญชีผู้ใช้งาน Facebook  สมัครเข้าร่วมใช้งานในการแสดงความคิดเห็น

ผ่าน  Facebook Fan page "U-Report Thailand" 

อย่างน้อยสถานศึกษาแห่งละ  10  คนขึ้นไป

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec