พิมพ์

เผยแพร่แนวปฏิบัติ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

เขียนโดย watjana.

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

ว่าสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  ได้มีมติทบทวนแนวปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 

เรื่อง การไปทำข่าวในประเทศและต่างประเทศและแนวปฏิบัติเรื่องการรับของขวัญของรางวัล

และสิ่งมีค่าจากแหล่งข่าว  เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

และให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์  

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2559  ข้อ 24  ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์

ต้องละเว้นการรับอามิสสินจ้างอันมีค่าหรือประโยชน์ใดๆ เพื่อให้กระทำการใด

อันจะขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องรอบด้าน

                                                        ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec