พิมพ์

โครงการงานมหกรรมส่งเสริมศึลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ 3

เขียนโดย watjana.

                                                                               ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

จัดโครงการงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ 3

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าพุทธธรรม  และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้โครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ 

และเพื่อให้สถานศึกษาพระสอนศีลธรรม ครู และนักเรียนร่วมคิด ร่วมทำ

ร่วมนำเสนอประสบการณ์ด้านพระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ขอเชิญชวนโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดกิจกรรม 

สามารถสมัครตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่  30 กรกฎาคม 2560 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  www.krupra.net  

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec