พิมพ์

โครงการประกวดดนตรีสากล OBEC Music Talent Competition ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เขียนโดย watjana.

                                                                                ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สพฐ.

จัดทำโครงการประกวดดนตรีสากล OBEC Music Talent Competition ครั้งที่ 1

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เพื่อค้นหาละคัดกรองนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล

ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ให้ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติ รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน

ผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากลที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา

จากผู้เชี่ยวชาญอย่างเต็มศักยภาพ

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ประกาศ 

จนถึงวันที่  21 กรกฎาคม 2560

                                                         ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec