พิมพ์

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Myschool@psu

เขียนโดย watjana.

                                                                                             ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดำเนินการโครงการ "การเรียนการสอนออนไลน์ Myschool@PSU"  

ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน 14 จังหวัดภาคใต้ 

เพื่อสามารถเรียนรู้บทเรียนผ่านระบบออนไลน์ใน 7 รายวิชาพื้นฐาน 

เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเตรียมสอบเข้าระดับอุดมศึกษา

ซึ่งภายในระบบดังกล่าวประกอบด้วย การบันทึกเทปการสอน 7 รายวิชาพื้นฐาน

เอกสารประกอบการสอน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคลังข้อสอบ

                                         ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec