พิมพ์

ส่งผลงานเข้ารับรางวัล "ความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน" ประจำปี 2560 "Best Practice Award 2017"

เขียนโดย nantarat.

                                                                                

ด้วยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย  จัดกิจกรรมเพื่อสังคมไทยในโครงการ  

"หนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง  รับรางวัล

 "ความดี  ตอบแทนคุณแผ่นดิน"  ประจำปี  2560  

"Best  Practice  Award  2017"  

เป็นการยกย่อง  ส่งเสริม  ให้กำลังใจบุคคล  

และองค์กรที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและมีส่วนร่วม  

หรืออุทิศตนเป็นประโยชน์ตอ่การพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม

 การเมืองและประเทศชาติ  เพื่อเสนอชื่อเข้ารับรางวัล  

ซึ่งมีจำนวน  25  สาขา  

โดยเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้ - วันที่  30  มิถุนายน  2560      

                                                         ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec