พิมพ์

ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch และเชิญชวนส่งผลงานวิจัย

เขียนโดย watjana.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา "ThaiEdResearch" 

เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมผลงานวิจัยทางการศึกษาจากการประชุมทางวิชาการ

การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ  และผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพของนักวิจัยทางการศึกษา

  รวมถึงเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ 

ของนักวิจัยที่ประสงค์จะเผยแพร่ผลงานวิจัยของตนเอง 

ให้กับบุคคลและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

ตลอดจนผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยทั่วไปได้เข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์

โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.thaiesresearch.org

ขอเชิญชวนครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาร่วมส่งผลงานวิจัยทางการศึกษา

เพื่อบันทึกลงในฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch

                                         

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec