พิมพ์

โครงการเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2560

เขียนโดย watjana.


สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม

จัดโครงการเยาวชนสตรีไทยดีเด่น  ประจำปี 2560 

โดยจัดประกวดเยาวชนสตรีไทยดีเด่นประเภทสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  หรือระดับปริญญาตรี

ท่านสนใจ  สามารถส่งใบสมัครไปยังสภาสตรีแห่งชาติฯ 

ภายในวันที่  10 กรกฎาคม 2560 

หรือสอบถามเพิ่มเติมที่  คุณจินตนา  ประสิทธิวงศ์  และคุณอุบลรัตน์  ฉายศรีสินธุ์ 

โทร 02 281 1018  และ  02 281 0957

                                                   ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58