พิมพ์

เผยแพร่หนังสือศัพท์ภาษาอาเซียนน่ารู้ ฉบับราชบัณฑิตยสภา พร้อมปากกาอัจฉริยะ

เขียนโดย watjana.

 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

จัดพิมพ์หนังสือศัพท์ภาษาอาเซียนน่ารู้  ฉบับราชบัณฑิตยสภา พร้อมปากกาอัจฉริยะ 

เพื่อเผยแพร่และเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน

มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน 

หากโรงเรียนใดสนใจ ขอรับหนังสือดังกล่าว 

โปรดนำสำเนาหนังสือจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ที่ รภ 0004/ว721 

พร้อมใบตอบรับ  มาติดต่อขอรับด้วยตนเอง

ได้ที่ นายเศกสรร ศึกษาการณ์  หรือ นางสาวรุจิเรข กิมประโยชน์

สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานราชบัณฑิตยสภา  สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่  17 กรกฎาคม 2560  เป็นต้นไป 

จำนวน  1 ชุด  (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)

                                                          ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec