พิมพ์

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง นาโนเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (นาโนเทคโนโลยี 4.0)

เขียนโดย watjana.


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ        

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นาโนเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สำหรับการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (นาโนเทคโนโลยี 4.0)  ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่  26 - 27 กรกฎาคม 2560 

ณ ห้องสัมมนา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

                                                     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec