พิมพ์

ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี 2560

เขียนโดย watjana.


สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโลม

ดำเนินโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย  ประจำปี 2560

ภายใต้หัวข้อ  "เยาวชนนักพัฒนา  The  Young  Developers" 

เพื่อให้เยาวชนเกิดการมีส่วนร่วม  ความสัมพันธ์ในชุมชน  เกิดความรัก  ความสามัคคี 

และความปรองดองของคนในชาติ  โดยดำเนินโคงการตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2560 

ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 6 

เข้าร่วมการประกวดผลงานตามโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี 2560 

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  www.จิตสำนึกรักเมืองไทย.com 

และ Facebook  จิตสำนึกรักเมืองไทย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec