พิมพ์

การพิจาณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม

เขียนโดย watjana.


ด้วย สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม 

เพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม 

ตลอดจนเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่นำปสู่การปฏิบัติ 

ขอเผยแพร่ผลการศึกษาดังกล่าว  เพื่อให้เกิดความตระหนักและสำนึกร่วมกันอันจะเกิดผลดี

ต่อระบบราชการ ประชาชน  และประเทศชาติต่อไป 

โดยสามารถดาวน์โหลดรายงานการพิจารณาศึกษาดังกล่าว 

ได้ที่  http://library.senate.go.th/document/Ext14442/14442076_0005.pdf

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ประชุม

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec