พิมพ์

กิจกรรมแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษระดับภาคใต้

เขียนโดย watjana.


ด้วย  โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา  

จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษระดับภาคใต้  ประจำปี 2560  

ภายใต้ชื่อ  Inspire  Me  English  Competition  

ในระหว่างวันที่  16 - 17 พฤศจิกายน 2560  

เพื่อให้นักเรียนในภาคใต้ได้มีโอกาสเพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  

รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรีียนในด้านการใช้จินตนาการ  

การแสดงออกทางความคิด  และการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์  

โดยจัดการแข่งขันตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขอเชิญชวนโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในระบบออนไลน์และดูรายะเอียดเพ่ิมเติม

ได้ที่ www.kajonkietsuksa.ac.th/inspire_me

     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec