พิมพ์

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม

เขียนโดย watjana.

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

ระหว่างวันที่  14 - 15 กันยายน 2560  

ณ ห้องธานี  โรงแรมเอส.ดี อเวนิว  เตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร

เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานส่วนราชการ  นิติกร 

ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย และผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

ของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ

หลักการและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

พ.ศ. 2539  (และฉบับที่  2 พ.ศ. 2559) 

และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

พ.ศ. 2539 (และฉบะยที่ 2 พ.ศ. 2559)

ในการอบรม มีค่าลงทะเบียนจำนวน  3,200 บาท  พร้อมวุฒิบัติและเอกสารในการเข้าร่วมอบรม 

ทั้งนี้ส่งแบบตอบรับภายในวันที่  7 กันยยน 2560

และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมรมได้ที่  www.hs.ssru.ac.th 

ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec