พิมพ์

ประชาสัมพันธ์การจัดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูและการจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561

เขียนโดย watjana.


                                                                            ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คุรุสภา.png

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

จัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูและการจัดประกวดภาพถ่าย

เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62  พ.ศ. 2561 

เพื่อเปิดโอภาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป

ได้มีส่วนร่วมในการเชิดชูเกียรติและระลึกถึงพระคุณครู

รวมทั้งให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของครู

โดยถ่ายทอดความรู้สึกผ่านข้อเขียนและภาพถ่าย

ขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ส่งข้อเขียนเข้าปรกวดด้วยตนเอง

ได้ที่กลุ่มยกย่องวิชาชีพ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ 

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  ชั้น 2อาคาร 2 ในวันเวลาราชการ

หรือทางไปรษณีย์ได้ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

128/1 ถนนนครราชสีมา  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่  27 พฤศจิากยน 2560

                                         ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec