พิมพ์

การเสนอของบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม

เขียนโดย watjana.


ด้วย คณะอนุกรรมการด้านการปรับระบบงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม

แบบบูรณาการภายใต้สภานโยบายการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยกำหนดให้ใช้ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม

เป็นแนวทางในการจัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการ 

และปรับระบบการจัดสรรงบประมาณการวิจัยเป็นแบบแผนงานบูรณาการ (Program  based)

จึงกำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 

เรื่อง การเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 

ผ่านระบบ  NRMS  จำนวน 5 รอบ 

ในวันที่  15 กันยายน 2560  และวันที่  19 - 22 กันยายน 2560 

รับสมัครจำนวน  36 คน  ท่านใดสนใจสามารถสมัครและลงทะเบียน

ได้ที่  http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2112

                                                                     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec