พิมพ์

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการ

เขียนโดย watjana.


มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทนา 

จัดโครงการบริการวิชาการหลักสูตร 

"แนวทางบริหารความเสี่ยง การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

และมารตรการป้องกันหรือควบคุมความเสียหายตามมาตราการการตรวจเงินแผ่นดิน"

ระหว่างวันที่  21 - 22 ธันวาคม 2560  ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้หน่วยงานมีกระบวนการบริหารความเสียงอย่างเป็นระบบ 

และเพื่อเสริมสร้างให้หน่วยงานมีรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ขอเชิญชวนสมัครเข้าอบรม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  18 ธันวาคม 2560


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec