พิมพ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น

เขียนโดย watjana.


มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

จัดให้มีการคัดเลือกศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในการประกอบสัมมาอาชีพด้านต่างๆ 

มีคุณธรรมจริยธรรม  เกียรติประวัติอันดีงามตลอดจนอุทิศตนแก่สังคมอย่างกว้างขวาง

ด้วยอุดมการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างแท้จริง

เพื่อพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560

สามารถส่งแบบเสนอชื่อฯ  พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ภายในวันที่  30 พฤศจิกายน 2560

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec