พิมพ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3

เขียนโดย watjana.

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ"  รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3 

เพื่อให้บุคลากรภาครัฐมีความเข้าใจกฎระเบียบของทางราชการ

และหน่วยงานทราบถึงสิทธิที่ควรมีควรได้ 

และเบิกจ่ายเงินได้อย่างถูกต้องตามระเบียบการปฏิบัติงานด้นการเงินการคลัง

สำหรับบุคลากรภาครัฐ  โดยจัดขึ้นแบ่งเป็น 3  รุ่น 

ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว 

ค่าลงทะเบียนท่านละ  3,900 บาท

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  www.thailocalsu.com

                                                                ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec