พิมพ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่ หน่วยงานภาครัฐตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4

เขียนโดย watjana.


สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร "การปฏิพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ"  รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4

เพื่อให้บุคลากรที่เริ่มปฏิบัติงานด้านพัสดุหรือบุคลากรที่มีความสนใจเพิ่มพูนความรู้

สามารถปฏิบัติงานด้านการพัสดุให้ถูกต้องตามขั้นตอนกระบวนการการจัดซืัอจัดจ้าง

ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ และระเบียบ ประกาศ กฎกระทรวง 

ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว 

ค่าลงทะเบียนท่านละ  3,900 บาท

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.thailocalsu.com

                                                              ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec