พิมพ์

ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

เขียนโดย watjana.


สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

จัดโครงการคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามาตรฐาน สสวท. 

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของโรงเรียน 

ในระดับอำเภอทุกสังกัดให้สูงขึ้นทัดเทียมนานาชาติ

และเพื่อกระจายโอกาสทางการศกึาาให้กับประชาชนได้เข้าถึงโรงเรียนคุณภาพในระดับอำเภอ 

          ขอเชิญชวนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ  สามารถดธรายละเอียดและสมัครผ่านระบบออนไลน์

                          ได้ที่  http://pd.ipst.ac.th  ภายในวันที่  30 พฤศจิกายน 2560 
                           

                                                      ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif                           

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec