พิมพ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

เขียนโดย watjana.


มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2560 

จำนวน  3  หลักสูตร  คือ  1) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร 

3) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้  - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560  เวลา 08.30 - 15.00 น. 

(รับสมัครทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 

โทรศัพท์ 0 7433 6948 , 09 7354 3108   หรือเว็บไซต์  http://bundit.skru.ac.th  

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec