พิมพ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)

เขียนโดย watjana.


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) 

ให้กับผู้บริหาร/ผู้ประสานงาน/นักวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้รับทราบกระบวนการทำงานของระบบ

รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

ผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมต้องสมัครเข้ารับการอบรมทางเว็บไซต์ของระบบ NRMS

http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2133  

โดยระบบลงทะเบียนออนไลน์จะปิดรับอัตโนมัติเมื่อผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว  36 คน

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec