พิมพ์

เยี่ยมติดตามนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ปี 2560

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

272341    272340

271643    272332

         เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา  นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓  ออกเยี่ยมติดตามนักเรียนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ประจำปี ๒๕๖๐ ระยะที่ ๑ พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไปเยี่ยมนายธีรภัทร สังข์ทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  ที่ได้รับทุนนักเรียนมีผลการเรียนต่ำกว่า ๓.๐๐  จากนั้นคณะกรรมการติดตามเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อพบปะกับผู้ปกครองและดูความเป็นอยู่

272328    271640

271639    272338

 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น