พิมพ์

ประเมินโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3

เขียนโดย watjana.

DSC 0792

วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2560  :  ว่าที่ ร.ต.นพดล  รักษ์แก้ว  (รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13)  พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์  ดำเนินการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 1)  ณ  โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3  เพื่อนิเทศกำกับติดตามให้ความช่วยเหลือครู  บุคลากรทางการศึกษาและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียน  และนำข้อมูลไปใช้ประกอบการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล.

DSC 0787  DSC 0803

DSC 0802  DSC 0794

DSC 0798  DSC 0804

DSC 0796  DSC 0805

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec