พิมพ์

การประชุมชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online

DSC 0809   DSC 0815

DSC 0845   DSC 0885

DSC 0847   DSC 0849

DSC 0851   DSC 0857

DSC 0832   DSC 0833

DSC 0835   DSC 0853

       วันที่  21 กุมภาพันธ์  2560  : นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (สพม.13) มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว  รองผอ.สพม.13 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online  ณ หอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  จังหวัดตรัง

        การประชุมชี้แจงฯ ครั้งนี้  ผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสภานศึกษาหรือหัวหน้างานวิชาการ และหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงที่ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  และใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการกำกับ ติดตามความก้าวหน้าของกระบวนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นตัวขับเคลื่อนการบริหารและจัดการของสถานศึกษา ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ และร่องรอยหลักฐานของสถานศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก รวมถึงเป็นเครื่องมือช่วยสถานศึกษาในการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นการประเมินคุณภาพภายในในแต่ละปีที่สะดวกและรวดเร็ว และเป็นคลังข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

 

DSC 0827   DSC 0824

DSC 0860   DSC 0869

DSC 0862   DSC 0865

DSC 0871   DSC 0874

DSC 0913   DSC 0888

 

     

      

        

 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec