พิมพ์

การประชุมชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

DSC 0809   DSC 0815

DSC 0845   DSC 0885

DSC 0847   DSC 0849

DSC 0851   DSC 0857

DSC 0832   DSC 0833

DSC 0835   DSC 0853

       วันที่  21 กุมภาพันธ์  2560  : นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (สพม.13) มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว  รองผอ.สพม.13 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online  ณ หอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  จังหวัดตรัง

        การประชุมชี้แจงฯ ครั้งนี้  ผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสภานศึกษาหรือหัวหน้างานวิชาการ และหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงที่ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  และใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการกำกับ ติดตามความก้าวหน้าของกระบวนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นตัวขับเคลื่อนการบริหารและจัดการของสถานศึกษา ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ และร่องรอยหลักฐานของสถานศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก รวมถึงเป็นเครื่องมือช่วยสถานศึกษาในการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นการประเมินคุณภาพภายในในแต่ละปีที่สะดวกและรวดเร็ว และเป็นคลังข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

 

DSC 0827   DSC 0824

DSC 0860   DSC 0869

DSC 0862   DSC 0865

DSC 0871   DSC 0874

DSC 0913   DSC 0888

 

     

      

        

 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58