พิมพ์

เยี่ยมสนามสอบการสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางปี 2559

1645   1648

1651   1663

27 กุมภาพันธ์ 2560 : ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ออกเยี่ยมการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ณ โรงเรียนกันตังรัษฎา และโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ซึ่งดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 เพื่อนำผลคะแนนทดสอบไปคิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของคะแนนสอบปลายภาคเรียน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดในหลักสูตร ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกำหนดวันสอบระหว่างวันที่ 27 -28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

1666  1668

1683   1674

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec