พิมพ์

เยี่ยมสนามสอบการสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางปี 2559

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

1645   1648

1651   1663

27 กุมภาพันธ์ 2560 : ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ออกเยี่ยมการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ณ โรงเรียนกันตังรัษฎา และโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ซึ่งดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 เพื่อนำผลคะแนนทดสอบไปคิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของคะแนนสอบปลายภาคเรียน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดในหลักสูตร ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกำหนดวันสอบระหว่างวันที่ 27 -28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

1666  1668

1683   1674

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น