พิมพ์

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ

เขียนโดย prayut.

DSC rrr1

 

                  เยี่ยมสนามสอบ :  เมื่อวันที่  27 -  28  กุมภาพันธ์  2560  นายศังกร   รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มอบหมายให้นายสมมาตร์ สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และคณะ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2559  ในสหวิทยาเขตปลันดา  ผลการตรวจเยี่ยม ทุกโรงเรียนในสหวิทยาเขตดังกล่าว ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

DSC rrr2   DSC rrr3

DSC rrr4   DSC rrr5

DSC rrr6