พิมพ์

โครงการ Boot Camp for Core Supervisor รุ่นที่ 1

20170302 094806    20170302 115335

 20170302 105831   20170302 105900

       เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพม.13) มอบหมาย นายสมมาตร์ สุวรรณทวี รองผอ.สพม.13 และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลในการนิเทศติดตามศึกษานิเทศก์ที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการ Boot Camp for Core Supervisor รุ่นที่ 1 โดยมี นางกรวิกา  ฉินนานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพม. 13 ในการนิเทศติดตามโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ และมี นางพรพนา สมัยรัฐ ครูโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) ครูผู้รับการนิเทศ ตามแผนนิเทศและนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมต่อไป

20170302 100803   20170302 102857

20170302 112051   20170302 122524

20170302 122812

 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec