พิมพ์

ประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมฯ

เขียนโดย watjana.

DSC 0199  DSC 0175

ประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมฯ : นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  มอบหมายให้  ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  ปีงบประมาณ 2560  ในวันเสาร์ที่  3 มิถุนายน 2560  ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย  ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสังกัด  จำนวน  100 คน

                                                                        ในโอกาสนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยายให้ความรู้แนวทางการจัดการจัดขยะโรงเรียนปลอดขยะ  Zero  School  โดย นายเดชา ปาณะศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา  จังหวัดสตูล,  แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  Eco School  โดยนายวสันต์  ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกระบี่  และการนำเสนอผลการดำเนินงานจัดการขยะที่เป็นแบบอย่างที่ดี  Best Practice  โดยนายสมชาย อินทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำผุด  และนางสุวณี อึ่งวรากร  ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา

DSC 0150  DSC 0181

DSC 0211  DSC 0230

DSC 0251  DSC 0268

DSC 0235  DSC 0229

DSC 0137  DSC 0169

DSC 0246  DSC 0248

ภาพ / ทรงยศ ตุลยสุข

ข่าว / วัจนา ไกรเทพ

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec