พิมพ์

การพัฒนากระบวนการนิเทศภายในของสถานศึกษาในสังกัด

เขียนโดย watjana.

DSCN8967  DSCN8957

                                      เมื่อวันที่  15-16 มิถุนายน 2560  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13   จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  "การพัฒนากระบวนการนิเทศภายในของสถานศึกษาในสังกัด  โดยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional  Learning  Community  :  PLC)  ณ  โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง  

                                     โดยมี นายสิรัตน์  สุทธิดารา  อดีตผู้อำนวยการสามัญศึกษา จังหวัดกระบี่  เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ  และนายปฐม  ภาโอภาส  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เป็นผู้กล่าวรายงาน

DSCN8959  DSCN9021

                                          ในโอกาสนี้  ได้รับความอนุเคราะห์จากนายครรชิต  มนูญผล  อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ, นายวสันต์  ปัญญา  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกระบี่  เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม  และได้รับความร่วมมือจากสหวิทยาปลันดา  นำโดย  นายภิญโญ  พุดจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์,  นายเรืองชัย  ช่วยจันทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์,  นางฉวีวรรณ  รักษ์แก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม,  นายภิญโญ  จินตนปัญญา  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์,  นายสมมาตร์  ผดุงอรรถ  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์,  นายสมปอง  ห่วงจริง  ผู้อำนวยการโรงเรียนคันธพิทยาคาร  และนายไชยพงษ์  ชุมศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำในการจัดกระบวนการฯ

DSCN8952  DSCN8955

DSCN8993  DSCN8964

DSCN8999  DSCN9029

DSCN9031  DSCN9033

DSCN9042  DSCN9044

DSCN9048  DSCN9052

DSCN9061  DSCN9075

DSCN9098  DSCN9024

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec