พิมพ์

การประเมินและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

เขียนโดย nantarat.

DSC 0188  DSC 0183

DSC 0189  DSC 0191

การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา :  นายนิวรณ์  แสงวิสุทธิ์  รองศึกษาธิการจังหวัด  รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดตรัง  เป็นประธานการประชุมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสถานศึกษาตามระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่  โครงการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีงบประมาณ  2560  รุ่นที่  1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต  2  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  วันที่  7  กรกฎาคม  2560  ณ  ห้องธนารมย์  โรงแรมธรรมรินทร์  ธนา  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง  

DSC 0203  DSC 0180

DSC 0206  DSC 0207

DSC 0209  DSC 0214

                                              ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  ได้ดำเนินการชี้แจงการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสถานศึกษาตามระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่  ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  ณ  ห้องธนาภูมิ  โรงแรมธรรมรินทร์  ธนา  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง  โดยมีวิทยากร  คือ  ว่าที่ร้อยตรีนพดล  รักษ์แก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  และนางกรวิกา  ฉินนานนท์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec