พิมพ์

การประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน

เขียนโดย nantarat.

DSC 0252  DSC 0255

DSC 0277  DSC 0278

DSC 0302  DSC 0281

DSC 0288  DSC 0292

DSC 0293  DSC 0260

      การประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน  ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา :  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  มอบหมายให้นายกรุณพล  พราหมเภทย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  เป็นประธานการประชุมและดำเนินการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  วันที่  11  กรกฎาคม  2560  ณ  ห้องธนาภูมิ  ชั้น  2  โรงแรมธรรมรินทร์  ธนา  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง

                                      โดยเชิญโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง  จำนวน  5  โรงเรียน  (โรงเรียนห้วยยอด,  โรงเรียนวิเชียรมาตุ,  โรงเรียนสภาราชินี  จังหวัดตรัง,  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  และโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์)  และโรงเรียนทั่วไป  จำนวน  5  โรงเรียน  (โรงเรียนสภาราชินี  2,  โรงเรียนกันตังพิทยากร,  โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์,  โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข  และโรงเรียนเมืองกระบี่)  กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น  คือ  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน  และนักเรียน  เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับนักเรียน  ปีการศึกษา  2560 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec