พิมพ์

โครงการปฏิรูปการเรียนรู้ สู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0"

เขียนโดย watjana.

20182188 1254415514683914 204549028 o  20196622 1254419314683534 1519025124 o

20196388 1254418754683590 2030890323 o  20216715 1254416261350506 1734910693 o

20205553 1254418838016915 555155476 o  20226772 1254419728016826 746733364 o

วันที่  18 กรกฎาคม 2560  :  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีนพดล  รักษ์แก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  "โครงการปฏิรูปการเรียนรู้ สู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0 รุ่นที่ 2"  ณ หอประชุมโรงเรียนห้วยยอด  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง

                                       โครงการดังกล่าวได้จัดขึ้น  โดยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดตรัง  เพื่อสร้างความตระหนักแก่ผู้บริหารและครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้แนว Active Learning และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการใช้กระบวน  PLC   เป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรมคือผู้บริหารและครูผู้สอนสหวิทยาเขตรัษฎา,  โรงเรียนสังกัดเอกชน,  โรงเรียนสังกัดเทศบาลและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  ที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ทั้งสิ้นจำนวน  354 คน.

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec