พิมพ์

ชี้แจงการใช้เครื่องมือติดตามและประเมินผล

เขียนโดย nantarat.

DSC 0004  DSC 0014

DSC 0008  DSC 0010

DSC 0019  DSC 0040

DSC 0020  DSC 0023

DSC 0031  DSC 0020

ประชุมชี้แจงการใช้เครื่องมือติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา  ปีการศึกษา  2559 :  วันที่  1  สิงหาคม  2560  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  มอบหมายให้นายปฐม  ภาโอภาส  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  เป็นประธานการประชุมชี้แจงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา  ปีการศึกษา  2559  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนห้วยยอด  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  ตามกรอบทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม่  พ.ศ.  2553 - 2561  ใน  4  ด้าน  คือ  ด้านคุณภาพผู้เรียน  ด้านระบบการเรียนรู้  ด้านระบบการบริหารจัดการ  และด้านคุณภาพแหล่งเรียนรู้ 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec