พิมพ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ป้องกันการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และโรงเรียนสุจริต"

เขียนโดย watjana.

DSC 0032  DSC 0048

วันที่  19  สิงหาคม  2560  :  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล  "ป้องกันการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  และโรงเรียนสุจริต"   ณ  โรงแรมวัฒนาพาร์ค  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง

                                                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล  "ป้องกันการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  และโรงเรียนสุจริต"  เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  มีความพอเพียงและมีจิตสาธารณะ  บนพื้นฐานของกระบวนการคิดและการทำที่ถูกต้อง อันก่อให้เกิดคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรในองค์กร  โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการประชุม  ประกอบด้วย  ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  ผู้บริหาร  ครู ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต  จำนวน  15  โรงเรียน  พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรและครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์การบรรยายพิเศษ เรื่อง กระบวนการคิด  "สุจริตคิดฐานสอง"  โดยนายอุทิศ บัวศรี  ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)  และเรื่อง "หลักธรรมกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น"  โดยพระครูสุธรรมสาธก  เจ้าอาวาสวัดธรรมาราม  อำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง.

DSC 0041  DSC 0037

DSC 0043  DSC 0066

DSC 0103  DSC 0125

DSC 0044  DSC 0059

DSC 0069  DSC 0087

DSC 0082  DSC 0076

DSC 0080  DSC 0100

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec