พิมพ์

ค่ายการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะชีวิตตามศาสตร์พระราชา

เขียนโดย nantarat.

IMG 3457  IMG 3677

IMG 3547  IMG 3703

IMG 3756  IMG 3970

IMG 4093  IMG 3449

IMG 3826  IMG 3990

ค่ายการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะชีวิตตามศาสตร์พระราชาฯ  : นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะชีวิตตามศาสตร์พระราชาสู่ประชาคมอาเซียน  วันที่  19  สิงหาคม  2560  ณ  ค่ายลูกเสือรัษฎานุประดิษฐ์  ตำบลเขาช่อง  อำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง

                     วันที่  19  สิงหาคม  2560  กิจกรรมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  ถอดบทเรียนละ  ลด  เลิกยาเสพติดด้วยเศรษฐกิจพอเพียง  และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  Sufficiency  economy  "Just  Say  No"

                     วันที่  20  สิงหาคม  2560  กิจกรรมสร้างงานละ  ลด  เลิกยาเสพติดด้วยเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมกลุ่มละลายพฤติกรรม  กิจกรรมจุดเทียนปณิธานสื่อสารความดี

                      วันที่  21  สิงหาคม  2560  กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย  คุณลักษณะคนไทย  12  ประการ  กิจกรรมจับเข่า  เล่าชีวิต

ข่าว /  นันทรัฐ  คงดำ

ภาพ / ชาญนุพงษ์  บุญไชย

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec