พิมพ์

ประขุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดครั้งที่ 4/2560

เขียนโดย nantarat.

DSC 0035  DSC 0041

DSC 0068  DSC 0084

DSC 0085  DSC 0088

DSC 0099  DSC 0103

DSC 0103  DSC 0105

DSC 0117  DSC 0130

                                    ช่วงเช้า  วันที่  22  สิงหาคม  2560  ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  ศึกษาดูงาน  ณ  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  อำเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่  บรรยายพิเศษโดยนายสมศักดิ์  กิตติธรกุล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  เรื่อง  "นโยบายการจัดการศึกษาในสถานศึกษาด้านวิชาการ",  นายธงชาติ  เวสพันธ์  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  บรรยายเรื่อง  "การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  เรื่อง  กลยุทธ์การจัดกิจกรรมยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และ  O-NET ตามด้วยการชมห้องเกียรติยศของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

DSC 0135  DSC 0177

DSC 0150 DSC 0155

   DSC 0185  DSC 0188

                              ช่วงบ่าย  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  โดยมีนายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  เป็นประธานการประชุม  ก่อนระเบียบวาระการประชุมมีการมอบโล่รางวัลสถานศึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี  2560,  มอบเกียรติบัตร  รางวัลผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะดีเด่น  ประจำปี  2560  และมอบเกียรติบัตร  การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น  ประจำปี  2561  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

 ข่าว / นันทรัฐ  คงดำ

ภาพ / ทนงศักดิ์  ไทรงาม

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec